Polityka prywatności

Szanujemy i cenimy sobie prywatność każdej osoby (zwanej dalej: „Użytkownikiem”), która korzysta z naszego serwisu internetowego (zwanego dalej „Serwisem” lub „Stroną”), a dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy wyłącznie w sposób tutaj opisany, zgodnie z naszymi obowiązkami i prawami Użytkownika wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”). Administratorem Serwisu jest Adam Haertlé prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PIKTORIA Adam Haertlé (dalej jako: Administrator), wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEiDG, adres: 00-159 Warszawa, ul. gen. Władysława Andersa, nr 31, lok. 219, NIP: 6351521756; REGON: 363593875.

  1. Jakie dane osobowe gromadzimy? Możemy gromadzić niektóre dane osobowe Użytkowników naszej Strony internetowej, w tym w szczególności: a. Dane osobowe, które przekazuje Użytkownik Strony internetowej podczas korzystania z przestrzeni kontaktowej naszej Strony (zakładka KONTAKT), w tym: adres e-mail, dane zawarte w treści wiadomości. b. Dane przekazane przez Użytkownika w celu wysyłki drogą mailową zamówionych treści: adres e-mail, imię. c. Dane osobowe niezbędne do rejestracji konta na https://wideo.zaufanatrzeciastrona.pl: imię, nazwisko, adres e-mail. d. Dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury za zakup wykładów i szkoleń wideo: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, numer telefonu. e. Dane, które zbieramy automatycznie w celach statystycznych za pomocą plików cookies. Statystyczne pliki cookie nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby fizycznej.

  2. W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone dane osobowe? Zgodnie z RODO wykorzystywanie danych osobowych musi zawsze mieć podstawę prawną. Wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane w następujących celach: a. W celu świadczenia usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); b. W prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest: i. Przyjmowanie i realizowanie zgłoszeń Użytkowników przesyłanych poprzez formularz kontaktowy; ii. Realizacja usługi wysyłki treści zamówionych przez Użytkownika; iii. Zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa Serwisu oraz jego Użytkowników; iv. Zarządzanie Stroną i jej ulepszanie w celu optymalnego przeglądania przez Użytkownika; v. Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, a także ochrona przed ewentualnymi roszczeniami. c. W celu wypełnienia zobowiązań prawnych i regulacyjnych mających zastosowanie do Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  3. Jakie Prawa przysługują Użytkownikom Serwisu? Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji o nich, aktualizowania, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu (z uzasadnionych powodów) wobec przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych, w zakresie ograniczonym zgodnie z przepisami prawa, w tym art. 12-22 RODO. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt: Poczta elektroniczna: [email protected]

Poczta tradycyjna: PIKTORIA Adam Haertlé 00-159 Warszawa, ul. gen. Władysława Andersa, nr 31, lok. 219

  1. Jak długo przechowujemy dane osobowe? Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe zostały zgromadzone. W szczególności: a. Dane przekazane podczas korzystania z przestrzeni kontaktowej naszej Strony (zakładka KONTAKT) są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń. b. Dane przetwarzane w celu rejestracji i korzystania z konta na https://wideo.zaufanatrzeciastrona.pl/ będą przetwarzane do czasu usunięcia konta, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń. c. Dane przekazane w celu realizacji usługi wysyłki zamówionych przez Użytkownika treści są przechowywane przez okres realizacji usługi lub do momentu rezygnacji Użytkownika z Usługi. d. Dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń są przechowywane przez okres przedawnienia dla poszczególnych roszczeń. e. Dane, zbierane automatycznie w celach statystycznych podczas korzystania z Serwisu, są przechowywane przez okres ważności poszczególnych plików cookies.
  2. W jaki sposób chronimy dane osobowe? Wdrożyliśmy odpowiednie i uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu przechowywania gromadzonych danych osobowych i zachowania ich poufności oraz w celu ich ochrony przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem ujawnieniem lub dostępem, przypadkową utratą, zniszczeniem, zmianą lub uszkodzeniem, biorąc pod uwagę stan wiedzy technologicznej i koszty wdrożenia.
  3. Komu udostępniamy dane osobowe? Dane osobowe będą dostępne wyłącznie dla ograniczonej listy odbiorców na zasadzie ograniczonego dostępu lub gdy jest to wymagane przez prawo, w tym między innymi: Dostawcy i usługodawcy działający jako podwykonawcy Administratora, w szczególności podmioty odpowiedzialne za zarządzanie Stroną, które mogą mieć dostęp do danych osobowych Użytkowników w niezbędnym zakresie.
  4. Przekazywanie danych do państw trzecich. Niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniający odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym, między innymi, poprzez zastosowanie Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innych środków zgodnie z Rozdziałem V RODO.
  5. Automatyczne podejmowanie decyzji. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa.
  6. Pliki cookies Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies są to dane informatyczne (niewielkie pliki tekstowe) zapisywane i przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu. Poddomena Serwisu (https://wideo.zaufanatrzeciastrona.pl/) korzysta z niezbędnych plików cookies koniecznych do prawidłowego funkcjonowania Strony.