Polityka prywatności

Administratorem twoich danych osobowych jest PIKTORIA Adam Haertlé, Warszawa, ul. gen. Władysława Andersa, nr 31, lok. 219, 00-159 (NIP: 6351521756, REGON: 363593875).

Cele przetwarzania danych

KOMENTARZE: Dane osobowe będą przetwarzane w związku z zamieszczeniem komentarza w witrynie.

FORMULARZ KONTAKTOWY: Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem serwisu internetowego i działalnością edukacyjną w obszarze bezpieczeństwa informacyjnego i informatycznego.

SZKOLENIA: Dane osobowe będą przetwarzane w związku z organizacją i prowadzeniem przez administratora danych warsztatów, szkoleń lub innych wydarzeń edukacyjnych w obszarze bezpieczeństwa informacyjnego i informatycznego. Dane osobowe również zostaną wykorzystane do wystawienia certyfikatów uczestnictwa w wydarzeniu.

Podstawy prawne przetwarzania

KOMENTARZE: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne:

 Do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

FORMULARZ KONTAKTOWY: Dane osobowe mogą być przetwarzane w zależności od kontekstu przesłanego zapytania, np.:

 Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

SZKOLENIA: Przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz przetwarzanie odbywa się, gdy zachodzi jego niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo będą przetwarzane dane

KOMENTARZE: Informacje wprowadzone w celu opublikowania komentarza będą przetwarzane do momentu jego usunięcia.

FORMULARZ KONTAKTOWY: Informacje wprowadzone do formularza będą przetwarzane do momentu pełnej realizacji celu przetwarzania danych osobowych przy czym zostanie uwzględniony kontekst przetwarzania.

SZKOLENIA: Informacje wprowadzone do formularza będą przetwarzane do momentu pełnej realizacji celu przetwarzania danych osobowych w związku z przepisami krajowymi m.in. dotyczącymi sprawozdawczości finansowej, dochodzenia roszczeń przez strony umowy lub innymi wymaganiami prawnymi zobowiązującymi do przetwarzania danych osobowych. Dane związane z wystawianiem certyfikatów i potwierdzeniem ich autentyczności będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odbyło się wydarzenie.

Odbiorcy danych

KOMENTARZE, FORMULARZ KONTAKTOWY: Odbiorcami informacji wprowadzonych do formularza mogą być podmioty świadczące usługi pomocnicze, które obejmują m.in. obsługę IT, hosting WWW, hosting poczty elektronicznej, platformę szkoleniową.

SZKOLENIA: Odbiorcami informacji wprowadzonych do formularza mogą być podmioty, które mają na celu zapewnienie prawidłowej obsługi procesu szkoleniowo-edukacyjnego, który obejmuje, m.in. prowadzenie platformy szkoleniowej, przetwarzanie płatności, wystawianie faktur, wydruk certyfikatów uczestnictwa, przygotowanie imiennych identyfikatorów, przesłanie materiałów edukacyjnych.

Uprawnienia

Każdy może wystąpić do administratora danych osobowych z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także z żądaniem przeniesienia danych. Każdy może wnieść skargę do organu nadzorczego w przypadku uznania, że administrator danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

KOMENTARZE: Podanie informacji jest niezbędne do opublikowania komentarza, a niepodanie informacji lub podanie niepoprawnych informacji może uniemożliwić publikację komentarza.

FORMULARZ KONTAKTOWY: Podanie informacji jest niezbędne do przeprowadzenia realizacji celu przetwarzania, a niepodanie informacji lub podanie niepoprawnych informacji może uniemożliwić prawidłowe nawiązanie kontaktu .

SZKOLENIA: Podanie informacji jest niezbędne do przeprowadzenia realizacji celu przetwarzania, a niepodanie informacji lub podanie niepoprawnych informacji uniemożliwi prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracyjnego na szkolenie.