Regulamin

§ 1 Definicje

 1. Szkolenie - zbiór materiałów audio, wideo i tekstowych stanowiących zasób przekazywanej wiedzy i metod jej weryfikacji
 2. Usługa – oferowane na Stronie Szkolenie online,
 3. Kupujący – osoba fizyczna lub prawna nabywająca Usługę za pomocą Strony
 4. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 5. Operator Płatności – instytucja płatnicza obsługująca płatności online
 6. Urządzenie – komputer, smartfon lub inne urządzenie Kupującego, zdolne do połączenia z internetem, posiadające ekran, głośniki oraz przeglądarkę
 7. Strona – serwis internetowy dostępny pod adresem zaufanatrzeciastrona.pl lub jego poddomeny
 8. Sprzedawca – Piktoria Adam Haertle, Al. Andersa 31/219, 00-159 Warszawa, NIP 6351521756
 9. Użytkownik - każdy podmiot, zapoznający się z zawartością Strony

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. (osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej)
 2. Z chwilą dokonania rejestracji na Stronie, Użytkownik oświadcza że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 3. Użytkownicy mogą korzystać ze Strony tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż szkoleń online oraz świadczy na rzecz Kupującego Usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Szkolenia.
 5. Aby dokonać zakupu Usługi i móc z niej korzystać Kupujący musi dysponować Urządzeniem spełniającym poniższe warunki: a. dostęp do internetu o przepustowości min. 6Mbps, b. sprawny ekran oraz głośniki, c. przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies, d. dostęp do poczty elektronicznej.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 7. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§ 3 Prawa własności intelektualnej

 1. Szkolenie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Kupujący nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Szkolenia ani Usługi (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Szkolenia lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Szkolenia, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 3. Rozpowszechnianie Szkolenia przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Szkolenia i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych na Stronie.
 2. Produktami elektronicznymi dostępnymi na Stronie są głównie kursy online w formie nagrań wideo, transmisji na żywo, artykułów, quizów.
 3. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta na Stronie.
 4. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto na Stronie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta na Stronie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień na Stronie. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 5. Jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również Usługę Newslettera polegającą na wysyłaniu Kupującemu informacji dotyczących nowych produktów w ofercie Sprzedawcy oraz innych informacji marketingowych związanych ze świadczonymi Usługami.
 6. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto na Stronie kontaktując się ze Sprzedawcą.
 7. Kupujący w każdej chwili może wypisać się z Usługi Newslettera kontaktując się ze Sprzedawcą lub klikając przycisk „Wypisz” w jednym z newsletterów.
 8. Do korzystania z Usługi w pełnym zakresie wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu posiadające ekran, głośniki oraz przeglądarkę internetową.
 9. W ramach korzystania z Usługi lub Strony, Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 5 Zakup Usług

 1. W celu zakupu Usługi Kupujący musi wykonać następujące kroki: a. Jeśli nie posiada konta na Stronie, założyć konto podając swoje dane takie jak imię, nazwisko, adres email, hasło. b. Wybrać Usługę spośród dostępnych Usług w ofercie na Stronie. Ceny Usług mogą się różnić w zależności od rodzaju Usług lub ich pakietów a także rabatów i promocji. c. Kliknąć w przycisk „Kup teraz za xxx PLN”, aby wybrać Szkolenie do zakupienia w celu dokończenia Zamówienia i wykonania płatności. d. Wypełnić formularz, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybrać sposób płatności. Jedyną formą płatności za Usługę jest płatność elektroniczna za pośrednictwem Operatora Płatności. e. W przypadku chęci otrzymania Faktury VAT Kupujący musi wybrać opcję „Chcę otrzymać Fakturę VAT” i wypełnić niezbędne dane. f. Zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Usługi. g. Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności w celu dokonania płatności za wybraną Usługę.
 3. Po dokonaniu płatności Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę. Z tą chwilą Strony zawarły Umowę na Usługę. Kupujący otrzyma potwierdzenie zakupu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma fakturę VAT.
 5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6 Udostępnienie i korzystanie ze szkolenia

 1. Zakupione Szkolenie zostanie udostępnione Kupującemu poprzez przesłanie, niezwłocznie po zwarciu Umowy, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności, na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu użytkownika.
 2. Korzystanie ze Szkolenia odbywa się z poziomu panelu użytkownika.
 3. Dane dostępowe nie mogą być przekazywane przez Kupującego osobom trzecim. W przypadku wykrycia udostępniania danych dostępowych osobom trzecim Sprzedawca może zablokować Kupującemu dostęp do panelu użytkownika.
 4. Kupujący uzyskuje dostęp do Szkolenia na czas określony w opisie Usługi. Po tym okresie dostęp zostanie wyłączony a Kupujący otrzyma możliwość przedłużenia dostępu zgodnie z ofertą.
 5. Sprzedawca może w wyjątkowej sytuacji podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Szkolenia, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zalogowanie się przez Kupującego do serwisu Sprzedającego oferującego Szkolenie jest równoznaczne z jego odtworzeniem oraz z utratą prawa do odstąpienia od Umowy.

§ 7 Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 8 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu szkolenie wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli szkolenie ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę szkolenia, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Reklamacje zgłaszane przez Kupujących będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu roboczych od momentu ich zgłoszenia. Sprzedawca powiadomi Kupującego o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Kupującego w trakcie rejestracji.

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem wideo.zaufanatrzeciastrona.pl/privacy.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami, w tym o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod: a. adresem email biuro [małpa] zaufanatrzeciastrona.pl b. nr telefonu 517 199 507 (w godz. 9-17 w dni robocze) c. adresem Piktoria Adam Haertle, Al. Andersa 31/219, 00-159 Warszawa.